សេវាកម្មរំលស់ គ្រប់គ្រឿង អេឡិចត្រូនិច និង ទូរស័ព្ទដៃ

បង់រំលោះ | Installment Service

 
សូមអតិថិជនទាំងអស់ ដែលមានបំណងចង់រំលស់គ្រប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច និង ទូរស័ព្ទ សូមរៀបចំឯកសារទាំងបីអោយគ្រប់ចំនួន រួចសូមអញ្ចើញមក ហាងផ្ទាល់ ដើម្បីជួបក្រុមការងាររំលោះរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីរៀបចំឯកសារទើបបាន
បង់រំលោះទូរស័ព្ទ និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច គ្រប់ប្រភេទ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស សេវាកម្មបង់រំលោះបាន២ជំរើស
ជំរើសទី១ :
បង់រំលោះតាមរយៈដៃគូរមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 3Plus មានដូចជា អ៊ីអន និង អាក់ទីវភីបផល
សំរាប់អ្នកធ្វើការ និងមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ តំរូវអោយមាន៖
1. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន (ថតចំលង 1 សន្លឹក)
2. សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ (ថតចំលង 1សន្លឹក )
3. លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ឬ របាយការធានាគារ ឬ ចុងសន្លឹកបើកប្រាក់ខែ ឬ កាតមន្ត្រីរាជការ (ថតចំលង 1 សន្លឹក)
 
សំរាប់អ្នករកស៊ី និងមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ តំរូវអោយមាន៖
1. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ថតចំលង 1 សន្លឹក
2. សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ថតចំលង 1សន្លឹក
3. របាយការធានាគារ ឬ ក្រាដាសបង់ទឹកភ្លើង ឬ បុងចំនូលលក់ទំនិញអោយភ្ញៀវ ថតចំលង 1សន្លឹក
បញ្ចាក់ :
-អ្នកខេត្តមកធ្វើកានៅភ្នំពេញមិនចាំបាច់បញ្ជាក់ទីលំនៅក៏យកបាន
-មិនចាំបាច់កក់មុន ក៏បាន
-អាចជ្រើសរើស បង់រំលោះរយៈពេល ៦ខែ ១២ខែ និង ១៨ខែ តាមតំរូវការ